Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе / We are not the first to take up arms, but we will be the last to assemble them

Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, в якому існуватиме Україна, як суверена незалежна держава. Для Путіна єдиний прийнятний формат — це, остаточна, раз і назавжди, ліквідація «українського питання». Всі рішення ухвалені і вони кінцеві. Всі інше — ілюзія самообману. В цей останній історичний ривок ненависті російська недоімперія вкладає всі сили і ресурси. Для цього за півтора року війни Росія в експрес-режимі проходить усі етапи спроб руйнації України, які вона впроваджувала століттями.

1. Убивство росіянами українців, як військових так і цивільних, не шкодуючи ні жінок, ні дітей.

2. Заходи деукраїнізації та русифікацію населення ТОТ України з особливим акцентом на молоді.

3. Депортація українських дітей до РФ, проведення їхньої «індоктринації» -перевиховання в антиукраїнському дусі. Розподілення дітей у військово-польові табори, школи-інтернати, військові ліцеї, кадетські корпуси під «кураторством» слідчого комітету РФ. Станом на сьогодні вивезено вже тисячі дітей шкільного та післяшкільного віку.

4. Повна русифікація освіти і виховання на ТОТ України, перехід закладів освіти на російські освітні програми, максималізація пропагандистської «накачки».

5. Комплексна робота зі спроб розірвання політико-правового, культурного та соціально-економічного зв’язку населення ТОТ з Україною, в що інвестуються великі кошти.

6. Українські підручники знищені, освіта в школах та ВНЗ здійснюється за російськими програмами.

7. Системні «політичні інвестиції», які Росія робить у спроби «перевиховання» та русифікацію населення ТОТ України, свідчать, що кремль зробив серйозну ставку на спробу «розчленування» України та поглинання її частинами. Робота планується на тривалий час упродовж щонайменше декількох поколінь.

Українці давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани і наміри Московії. На жаль, прозріння світу і Заходу відбувається занадто повільно, але за свою довгу історію ми пройшли найсуворіші випробування і тому готові боротися стільки це знадобиться, щоб зняти питання так званої Росії з безпекового порядку денного. Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення — вода в пісок і гра на користь Росії. Єдиний формат сталого миру — це поразка Росії і її фрагментація.

Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе, доки не буде відновлена справедливість: покарані винні за злочин розв’язання війни, — і немає у світі сили, яка нам в цьому завадить.

———-

The Kremlin does not consider any options for the future in which Ukraine will exist as a sovereign independent state. For Putin, the only acceptable format is the final, once and for all, liquidation of the “Ukrainian question.” All decisions have been made and are final. Everything else is an illusion of self-deception. In this last historical spurt of hatred, the Russian Empire is investing all its forces and resources. To do this, during a year and a half of the war, Russia in express mode goes through all the stages of attempts to destroy Ukraine, which it has been implementing for centuries.

1. The Russians killed Ukrainians, both military and civilians, sparing neither women nor children.

2. Measures of de-Ukrainization and Russification of the population of the TOT of Ukraine with a special emphasis on the youth.

3. Deportation of Ukrainian children to the Russian Federation, carrying out their “indoctrination” – re-education in an anti-Ukrainian spirit. Distribution of children to military field camps, boarding schools, military lyceums, cadet corps under the “supervision” of the investigative committee of the Russian Federation. As of today, thousands of children of school and after-school age have already been deported.

4. Complete Russification of education and upbringing at the TOT of Ukraine, transition of educational institutions to Russian educational programs, maximization of propaganda “pumping”.

5. Comprehensive work on attempts to sever the political-legal, cultural and socio-economic ties of the population of TOT with Ukraine, in which large sums of money are invested.

6. Ukrainian textbooks have been destroyed, education in schools and universities is carried out according to Russian programs.

7. Systemic “political investments” that Russia is making in attempts to “re-educate” and Russify the population of the TOT of Ukraine indicate that the Kremlin has made a serious bet on the attempt to “dismember” Ukraine and absorb its parts. The work is planned for a long time, spanning at least several generations.

Ukrainians have long understood who they are dealing with and see the true plans and intentions of Muscovy. Unfortunately, the enlightenment of the world and the West is happening too slowly, but in our long history we have passed the most severe tests and are therefore ready to fight as much as it takes to remove the issue of so-called Russia from the security agenda. Therefore, all these talks about negotiations, avoidance of escalation, appeasement are water in the sand and a game in favor of Russia. The only format for sustainable peace is the defeat of Russia and its fragmentation.

We were not the first to take up arms, but we will be the last to lay them down until justice is restored: those who are guilty of the crime of starting a war have been punished, and there is no power in the world that will prevent us from doing so.

Олексій ДАНІЛОВ / Oleksii DANILOV

 

Опубліковано у Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.