Про інтерв‘ю путіна американському журналісту / About putin’s interview with an American journalist

Одне з поважних західних видань звернулося з проханням прокоментувати інтервʼю путіна відомому американському журналісту. Кілька моїх міркувань щодо цього.

1. Єдине, що реально викликає певні реакції, це те, що у путіна — військового злочинця з ордером на арешт від Гаазького трибуналу — беруть інтерв’ю, а не показання, які він має давати слідчому. Це те єдине, що він має робити на останку свого життя, скільки б йому не залишилося. Така журналістська всеєдність викликає огиду подібно тому, коли відчуваєш сморід або випадково нога потрапила у щось бридке.

Невже журналіст, сидячи поряд із цим покидьком, не розумів, кому він запопадливо підтакує тому, на руках котрого кров не абстрактна, а справжня — понад 500 українських дітей, десятки тисяч інших невинних літніх людей, жінок… І коли цей журналіст повернеться до США і буде дома обіймати своїх дітей, нехай уявить, що їх може не бути, оскільки їх вчора вбила російська ракета, а його батьків розчавив російський танк.

2. Не слухав цього інтерв’ю, бо це позбавлено будь-якого сенсу. Й зайвий раз у цьому переконався, прочитавши тези з нього. Всі путінські розмови про Україну переписані під копірку, де з одного боку вічно ображена росія та маячня самого путіна, а на іншому боці — весь світ, який тільки й мріє захопити «багатства» росії, солдати якої крадуть в Україні унітази.

3. путін — хвора людина, яка існує у вигаданому світі, котрого немає і якого ніколи не буде. Його пізнання в історії в цілому й історії України зокрема базуються на особистих психічних розладах з ознаками маніакальності. Більш точний діагноз можуть поставити спеціалісти. А чи можна мати справу з божевільним? Україна всі висновки стосовно того, як треба розмовляти з путіним, зробила. Сподіваюсь, що такі інтерв’ю допоможуть протверезіти західних політиків.
———
A respected Western news agency asked me to comment on putin’s interview with a well-known American journalist. So, here are my thoughts in this regard.

1. The only thing that really provokes some reactions is that putin, a war criminal with an arrest warrant from the Hague Tribunal, is being interviewed, not testifying before an investigator. This is the only thing he has to do for the rest of his life, however long he may have left. This kind of journalistic omnipresence is disgusting, just like when you smell a stench or accidentally put your foot in something yucky.

Didn’t the journalist, sitting next to this scum, realise who he was zealously pandering to, someone whose blood is not abstract, but real – more than 500 Ukrainian children, tens of thousands of other innocent elderly people, women… And when this journalist returns to the U.S. and hugs his children at home, let him imagine that they may not be there because they were killed by a russian missile yesterday and his parents were run over by a russian tank.

2. I didn’t listen to this interview because it makes no sense. And I was once again convinced thereof after reading the theses from it. All of putin’s talk about Ukraine is a copycat, with russia’s eternally offended people and putin’s own nonsense on one side, and the whole world on the other, dreaming of seizing the “treasures” of russia whose soldiers steal toilets in Ukraine.

3. putin is a sick man who lives in a fictional world that does not exist, and never will. His knowledge of history in general and the history of Ukraine in particular is based on his personal mental disorders with signs of mania. A more accurate diagnosis can be made by specialists. Is it possible to deal with a madman? Ukraine has drawn all the conclusions about how to talk to putin. I hope, such interviews will help Western politicians sober up.

Олексій ДАНІЛОВ / Oleksiy DANILOV

Відгуки німецького видання BILD / Reviews of the German publication BILD

Американістка Олександра Філіппенко — про візит Такера Карлсона до Росії

«Карлсон із тих людей, хто безумовно підтримує Дональда Трампа. Саме Такер Карлсон вимовив цю найвідомішу фразу у березні 2022 року: «Я не розумію, чому ми маємо підтримувати Україну, а не Росію, адже Україна – це також не демократія».

Карлсон, безумовно, підтримує Дональда Трампа, всі його погляди щодо імміграційної політики, щодо Європи, щодо того, чи потрібно підтримувати відносини з Північноатлантичним альянсом, як потрібно поводитися в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Карлсон є таким виразником ідей Дональда Трампа»

Дивіться повне інтерв’ю з Олександрою Філіппенко на каналі «BILD російською».
——-
American Oleksandra Filippenko – about Tucker Carlson’s visit to Russia

“Carlson is one of those people who definitely supports Donald Trump. It was Tucker Carlson who uttered this most famous phrase in March 2022: “I don’t understand why we should support Ukraine and not Russia, because Ukraine is not a democracy either.”

Carlson certainly supports Donald Trump, all his views on immigration policy, on Europe, on whether to maintain relations with the North Atlantic Alliance, how to behave in the Asia-Pacific region. Carlson is such an exponent of Donald Trump’s ideas.”

Watch the full interview Oleksandra Filippenko on the “BILD in Russian” channel.

*****

«Володя, ну що ти робиш?» Про що Володимир Путін розповів Такеру Карлсону

Вперше після вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін дав велике інтерв’ю західному журналісту. Почав його він з півгодинного історичного екскурсу, розповівши навіть про Рюрика і хрещення Русі.

Вже пізніше Карлсон заявив, що був «шокований» історичними промовами Путіна.

«Він здавався щирим, і він вірить, що має історичні претензії на частини України», — сказав американський журналіст.

За словами Путіна, сьогодні «колективний Захід» перетворює Росію на «лякало», а російської загрози, зокрема ядерної, насправді не існує.

Такер Карлсон, у свою чергу, не спитав, чому Володимир Путін останні два роки загрожує використати свій ядерний арсенал, чому він неодноразово заперечував вторгнення в Україну у 2014 році або, наприклад, чому російська армія з 2015 року підтримує Башара Асада у Сирії. При цьому журналіст поставив питання про те, чи може Путін відправити російських солдатів до Польщі.

«Тільки в одному випадку: якщо Польща нападе на Росію», – коротко відповів Путін.

Крім того, російський президент переказав одну зі своїх розмов із Володимиром Зеленським.

«У нього ж батько воював з фашистами, з нацистами під час Другої світової війни, я якось з ним говорив про це. Я казав: «Володю, ну що ти робиш? Навіщо ти підтримуєш сьогодні неонацистів на Україні, коли твій батько воював з фашизмом? Він фронтовик». Не говоритиму, що він відповів, це окрема тема, і я вважаю, це некоректно», — поділився Путін.
——
“Volodya, what are you doing?” What Vladimir Putin told Tucker Carlson

For the first time after the invasion of Ukraine, Russian President Vladimir Putin gave a long interview to a Western journalist. He began it with a half-hour historical excursion, even talking about Rurik and the baptism of Russia.

Even later, Carlson said that he was “shocked” by Putin’s historic speeches.

“He seemed sincere, and he believes he has historical claims to parts of Ukraine,” said the American journalist.

According to Putin, today the “collective West” is turning Russia into a “scary one,” and the Russian threat, in particular nuclear, does not really exist.

Tucker Carlson, in turn, did not ask why Vladimir Putin has been threatening to use his nuclear arsenal for the past two years, why he repeatedly denied invading Ukraine in 2014, or, for example, why the Russian army has been supporting Bashar al-Assad in Syria since 2015. At the same time, the journalist asked whether Putin could send Russian soldiers to Poland.

“Only in one case: if Poland attacks Russia,” Putin answered briefly.

In addition, the Russian president recounted one of his conversations with Volodymyr Zelensky.

“His father fought with the fascists, with the Nazis during the Second World War, I once talked to him about it. I said: “Volodya, what are you doing? Why do you support neo-Nazis in Ukraine today, when your father fought fascism? He is a front-line soldier.” I won’t say what he answered, that’s a separate topic, and I think it’s incorrect,” Putin shared.
*****

Хто такий Такер Карлсон, який взяв інтерв’ю у Володимира Путіна

Поява американського журналіста Такера Карлсона в Москві протягом кількох днів висвітлювалася російськими пропагандистами, а його самого уявляли як суперзірку. BILD розповідає, чим відомий Такер Карлсон.

▪️На початку 2000-х років Карлсон працював провідним на американських каналах CNN та MSNBC: там Карлсон, член Республіканської партії, регулярно грав роль консервативного опонента.

▪️У 2009 році Карлсон перейшов на консервативний канал Fox News, де став суперзіркою: його шоу «Вечір з Такером Карлсоном» регулярно збирало мільйонну аудиторію.

▪ З часом тези Карлсона ставали дедалі дивнішими – чи то повне заперечення кліматичних змін, чи «коронавірусна тиранія» за допомогою щеплень. Карлсон усе більше перетворювався з поміркованого консерватора на прихильника різних теорій змов.

▪️Після російського вторгнення в Україну Карлсон підтримав деякі тези Володимира Путіна: наприклад, про те, що США нібито створюють якісь «лабораторії біологічної зброї» на території України. Володимир Зеленський, навпаки, став для Карлсона та його прихильників об’єктом ненависті.

▪ Весною 2023 року телеканал Fox News розірвав контракт із Такером Карлсоном. Причиною цього став позов про наклеп від компанії Dominion, яка виробляє спеціальні пристрої для підрахунку голосів. Карлсон бездоказово стверджував, що результати президентських виборів у США у 2020 році були сфальшовані за допомогою цих пристроїв. Телеканал Fox News за рішенням суду змушений був виплатити компанії Dominion майже 800 мільйонів доларів.

Американістка Олександра Філіппенко в «Огляді від BILD» розповіла, як ставляться до Такера Карлсона в США.
——-
Who is Tucker Carlson, who interviewed Vladimir Putin

The appearance of the American journalist Tucker Carlson in Moscow for several days was covered by Russian propagandists, and he himself was imagined as a superstar. BILD tells what Tucker Carlson is known for.

▪️In the early 2000s, Carlson worked as a presenter on the American channels CNN and MSNBC: there, Carlson, a member of the Republican Party, regularly played the role of a conservative opponent.

▪️In 2009, Carlson moved to the conservative Fox News channel, where he became a superstar: his show “An Evening with Tucker Carlson” regularly gathered an audience of millions.

▪ Over time, Carlson’s theses became more and more strange – whether it was a complete denial of climate change or “coronavirus tyranny” with the help of vaccinations. Carlson increasingly turned from a moderate conservative to a supporter of various conspiracy theories.

▪️After the Russian invasion of Ukraine, Carlson supported some theses of Vladimir Putin: for example, that the USA is allegedly creating some “biological weapons laboratories” on the territory of Ukraine. Volodymyr Zelenskyi, on the contrary, became an object of hatred for Carlson and his supporters.

▪ In the spring of 2023, Fox News terminated the contract with Tucker Carlson. The reason for this was a defamation lawsuit from the company Dominion, which manufactures special devices for counting votes. Carlson claimed without evidence that the results of the 2020 US presidential election were rigged using these devices. The Fox News channel was ordered by the court to pay Dominion almost $800 million.

The amerikan woman Oleksandra Filippenko in “Review from BILD” told how Tucker Carlson is treated in the USA.
*****

«Чому Такер Карлсон зазнав невдачі у розмові з Путіним». Заступник головного редактора BILD Пол Ронцхаймер – про інтерв’ю з президентом Росії

Інтерв’ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним, яке я дивився цієї ночі в зоні бойових дій на Донбасі (дякую Starlink), змусило мене згадати події 10-річної давності.

Коли Путін сказав, що Росія не має наміру нападати на інші країни, я згадав розмову, яка відбулася у мене в Криму у березні 2014 року. На той час Путін ще публічно стверджував, що Росія не посилала до Криму жодних солдатів, але ми, репортери, бачили в Криму багато солдатів, тільки без різниці. Тому ми питали одного солдата за іншим англійською: «Ви російський солдат?»

На моє здивування, один із солдатів відповів англійською: «Так, я російський солдат і виконую секретне завдання». Ми зняли та опублікували цю заяву.

Це ще раз доводить, що не можна довіряти жодним заявам Путіна. І вже точно не варто подавати їх як незаперечний факт, не згадуючи про те, як часто Путін брехав. Той факт, що він каже, що більше не хоче нападати на інші країни, має нас не заспокоювати, а скоріше турбувати.

Приклад із Кримом — лише один із багатьох за останні десять років. Путін також заявляв, наприклад, що ніколи не посилав солдатів на Донбас, а за дев’ять днів до нападу на столицю України у лютому 2022 року унеможливлював таку можливість.

Багато ЗМІ зараз обговорюють, чи є сенс взагалі брати інтерв’ю у Путіна. Звісно, ​​має, якщо Путіна справді зіштовхують із фактами.

Такеру Карлсону, який від початку війни захищав Путіна і натомість звинувачував Володимира Зеленського та Захід у нападі, було надано великий шанс довести це всім за допомогою інтерв’ю. Він не користувався ним. І зазнав невдачі завдяки пропагандистській майстерності Путіна.
——-
“Why Tucker Carlson Failed to Talk to Putin”. BILD Deputy Editor-in-Chief Paul Ronzheimer – about the interview with the President of Russia

Tucker Carlson’s interview with Vladimir Putin, which I watched tonight in the Donbas war zone (thanks Starlink), made me think back to the events of 10 years ago.

When Putin said that Russia has no intention of attacking other countries, I remembered a conversation I had in Crimea in March 2014. At that time, Putin still publicly claimed that Russia had not sent any soldiers to Crimea, but we, reporters, saw many soldiers in Crimea, just without distinction. So we asked one soldier after another in English: “Are you a Russian soldier?”

To my surprise, one of the soldiers replied in English: “Yes, I am a Russian soldier on a secret mission.” We have removed and published this statement.

This proves once again that none of Putin’s statements can be trusted. And it is definitely not worth presenting them as an indisputable fact, without mentioning how often Putin lied. The fact that he says he no longer wants to attack other countries should not reassure us, but rather disturb us.

The Crimea example is just one of many over the past ten years. Putin also stated, for example, that he never sent soldiers to Donbas, and nine days before the attack on the capital of Ukraine in February 2022, he made such a possibility impossible.

Many mass media are currently debating whether it makes sense to interview Putin at all. Of course, it should, if Putin is really confronted with the facts.

Tucker Carlson, who since the beginning of the war has defended Putin and instead blamed Volodymyr Zelenskyi and the West for the attack, was given a great chance to prove it to everyone in an interview. He didn’t use it. And failed thanks to Putin’s propaganda skills.
*****

Володимир Путін заявив, що «поляки змусили Адольфа Гітлера розпочати Другу світову війну»

Під час інтерв’ю з американським журналістом Такером Карлсоном президент Росії Володимир Путін сказав, що Адольф Гітлер фактично не мав іншого вибору, окрім як вторгнутися до Польщі в 1939 році.

Зокрема Путін нагадав про «Данцизький коридор», поступки якого вимагала від Польщі націонал-соціалістична Німеччина. Суперечка про «Данцизький коридор» стала приводом для нападу на Польщу 1 вересня 1939 — з цього почалася Друга світова війна.

Однак Володимир Путін бачить ці події інакше: за його словами, Польща «співпрацювала з Гітлером», але потім відмовилася виконувати його вимоги.

«Оскільки [Польща] не віддала Данцизький коридор, все-таки поляки змусили, вони загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів, як розпочати саме з Польщі», — сказав Путін,

Сам Адольф Гітлер виправдовував своє вторгнення на територію Польщі приблизно так само. За його словами, він «намагався вирішити проблеми шляхом мирних пропозицій», але Польща «все ще не була готова вирішити питання про коридор таким чином, щоб це було вигідно та відповідало інтересам обох сторін». Тоді Гітлер, як він висловився, «вирішив говорити з Польщею тією ж мовою, якою Польща вже кілька місяців розмовляє з нами».

Про що Путін не став говорити, то це про співпрацю між Радянським Союзом і гітлерівською Німеччиною, яка вилилася в секретні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа. Після німецького вторгнення радянські війська також увійшли до Польщі та зайняли східну частину країни.
——-
Vladimir Putin said that “the Poles forced Adolf Hitler to launch World War II” during an interview with US journalist Tacar Carlson, Russian President Vladimir Putin said that Adolf Hitler had virtually no choice but to invade Poland in 1939. In particular, Putin recalled the “Danziz corridor”, which was demanded by Poland’s national-socialist Germany. The dispute over the Danzis Corridor was the reason for the attack on Poland on September 1, 1939 – this began the Second World War. However, Vladimir Putin sees these events differently: according to him, Poland “cooperated with Hitler”, but then refused to fulfill his requirements. “Because [Poland] did not give the Danzian corridor, the Poles still forced, they got stuck and forced Hitler to start World War II from them. Why did the war begin on September 1, 1939 from Poland? She turned out to be unspoken. Hitler had nothing left to implement his plans to start with Poland, ”Putin said, Adolf Hitler himself justified his invasion of Poland in about the same way. According to him, he “tried to solve problems through peaceful proposals”, but Poland “was still not ready to resolve the issue of the corridor in such a way that it was profitable and in the interests of both parties.” Then Hitler, as he put it, “decided to speak with Poland in the same language that Poland has been talking to us for several months.” What Putin did not say is about cooperation between the Soviet Union and Hitler’s Germany, which resulted in secret protocols to the Molotov-Ribbentrop Pact. After the German invasion, Soviet troops also entered Poland and occupied the eastern part of the country.
*****

В інтерв’ю Карлсону Путін згадав Німеччину понад 20 разів.

У двогодинному інтерв’ю Такеру Карлсону Володимир Путін приділив велику увагу Німеччині. Окрім виправдання зовнішньої політики Гітлера, якого диктатор згадав 16 разів, він міркував і про сучасність. Як підрахували оглядачі BILD Джонатан Анда та Філіп Фабіан, слова «Німеччина», «ФРН» та «німці» прозвучали з його вуст понад 20 разів.

????Путін похвалив західнонімецького міністра 1970-х Егона Бара. Цей соціал-демократ був одним із авторів Нової східної політики канцлера Віллі Брандта зі зближення з СРСР та країнами соцтабору. Кремлівський диктатор назвав Бара «розумним дідом» та сказав, що «були розумні люди, зокрема й у Німеччині».
????Путін розкритикував ФРН за те, що вона більше не купує російського газу. Він закликав Берлін натиснути на Київ і Варшаву, щоб ті відновили транзит, а також почати постачання ниткою «Північного потоку — 2», що вціліла.
????Загалом Путін вважає, що влада ФРН керується не національними інтересами, а «інтересами колективного Заходу».

Оглядачі BILD називають це «путінським пропагандистським шоу», метою якого є закликати ФРН знову купувати російський газ. Журналісти нагадують, що насправді економічні санкції Заходу, в тому числі Німеччини, проти Росії завдають їй істотних збитків. За даними Єврокомісії, лише за 2022 обсяг виробництва в РФ скоротився на 10,4%.
——-
In the interview with Carlson, Putin mentioned Germany more than 20 times.

In a two-hour interview with Tucker Carlson, Vladimir Putin paid a lot of attention to Germany. In addition to justifying Hitler’s foreign policy, which the dictator mentioned 16 times, he also reflected on modernity. As calculated by BILD columnists Jonathan Anda and Philip Fabian, the words “Germany”, “FRG” and “Germans” came from his mouth more than 20 times.

????Putin praised the West German minister of the 1970s, Egon Bahr. This social democrat was one of the authors of Chancellor Willy Brandt’s New Eastern Policy for rapprochement with the USSR and the countries of the social camp. The Kremlin dictator called Bar a “smart grandfather” and said that “there were smart people, especially in Germany.”
????Putin criticized Germany for not buying Russian gas anymore. He called on Berlin to pressure Kyiv and Warsaw to resume transit and to begin supplying the surviving Nord Stream 2 line.
????In general, Putin believes that the authorities of the Federal Republic of Germany are guided not by national interests, but by “the interests of the collective West.”

BILD commentators call it a “Putin propaganda show”, the purpose of which is to encourage Germany to buy Russian gas again. Journalists remind us that in reality the economic sanctions of the West, including Germany, against Russia are causing significant damage to it. According to the European Commission, only in 2022 the volume of production in the Russian Federation decreased by 10.4%.

*****

«Абсурдна історія». Шольц та Байден підняли на сміх інтерв’ю Путіна

Олаф Шольц відвідав США, де зустрівся із президентом Джо Байденом. Канцлер Німеччини прокоментував розмову Володимира Путіна з Такером Карлсоном, назвавши його «сміхотворним інтерв’ю». Як пише оглядач BILD Герберт Бауернебель, Шольц та Байден «підняли на сміх» виступ кремлівського диктатора.

«Наразі ми бачили інтерв’ю російського президента. Чесно кажучи, там лише висміюються реальні дії Росії в Україні та розповідається абсолютно абсурдна історія про причини цієї війни. Є цілком зрозуміла причина. Це воля російського президента та Росії анексувати частину України. І будь-які історії, які розповідаються про це, не змінюють того, що саме в цьому мета його імперіалістичних намірів», — сказав Шольц на прес-конференції у Вашингтоні.
——-
“Absurd story”. Scholz and Biden ridiculed Putin’s interview

Olaf Scholz visited the USA, where he met with President Joe Biden. The Chancellor of Germany commented on Vladimir Putin’s conversation with Tucker Carlson, calling it a “laughable interview.” As BILD columnist Herbert Bauernebel writes, Scholz and Biden “made a laughing stock” of the Kremlin dictator’s speech.

“So far we have seen the interview of the Russian president. To be honest, it only mocks Russia’s real actions in Ukraine and tells an absolutely absurd story about the causes of this war. There is a completely understandable reason. It is the will of the Russian president and Russia to annex part of Ukraine. And any stories that are told about it do not change the fact that this is precisely the purpose of his imperialist intentions,” Scholz said at a press conference in Washington.

Довідково / For reference

Батько Володимира Зеленського Олександр Семенович Зеленський народився у Кривому Розі 23 грудня 1947 року, тобто більше ніж через два роки після закінчення Другої світової війни. Він український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі, доктор технічних наук, професор.

Дід Володимира Зеленського Семен Іванови Зеленський (5 травня 1924, Кривий Ріг – 10 червня 1993, Кривий Ріг). Під час Другої світової війни він був командиром мінометного взводу, а потім командиром стрілецької роти 174 полку 57 гвардійської стрілецької дивізії. Війну закінчив у званні гвардії лейтенанта.

Після закінчення Другої світової війни Семен Зеленський проходив службу в органах внутрішніх справ УРСР, де остання займана посада – заступник начальника відділу карного розшуку УВС міста Кривий Ріг. Звільнився у званні полковника.

Як видно, в інтерв‘ю допущені перекручення біографій і батька і діда Президента України Володимира Зеленського. Також не вказано, що дід Володимира Зеленського в роки Другої світової війни воював з німецькими фашистами, нацистами, а Володимир Зеленський у роки неоголошеної Третьої світової воює з рашистами – російськими фашистами, нацистами.
——-
Volodymyr Zelensky’s father, Oleksandr Semenovich Zelensky, was born in Kryvyi Rih on December 23, 1947, that is, more than two years after the end of World War II. He is a Ukrainian scientist in the field of automation of geological and surveying support in mining, doctor of technical sciences, professor.

Grandfather of Volodymyr Zelensky Semyon Ivanova Zelenskyi (May 5, 1924, Kryvyi Rih – June 10, 1993, Kryvyi Rih). During World War II, he was a mortar platoon commander and then commander of the 174th Rifle Company of the 57th Guards Rifle Division. He finished the war with the rank of Guards lieutenant.

After the end of the Second World War, Semen Zelenskyy served in the internal affairs bodies of the Ukrainian SSR, where the last position he held was the deputy head of the criminal investigation department of the Ukrainian Armed Forces of Kryvyi Rih. Retired with the rank of colonel.

As you can see, in the interview the biographies of the father and grandfather of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi were distorted. It is also not stated that Volodymyr Zelenskyi’s grandfather fought with German fascists, Nazis during the Second World War, and Volodymyr Zelenskyy during the undeclared Third World War fought with racists – Russian fascists, Nazis.

Опубліковано у Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.