Заява Комітету з питань розвідки при Президентові України / Statement of the Intelligence Committee under the President of Ukraine

Шановні українці та наші міжнародні партнери!

Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни, Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей.

В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни, керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій і відвертих провокацій.

Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про «втому від України» серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

Мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. Як повідомляв Комітет з питань розвідки при Президентові України, у листопаді минулого року, в рамках спецоперації «Майдан – 3» на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча «акція» російських спецслужб в історії.

Спецоперація «Майдан – 3» досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних і військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови». Це відбувається на фоні публічних заяв рф про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу рф над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси виплаває, що спротив цілям рф в Україні є небезпечним для світу, а тому рф буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність.

Слава Україні!
———-

Dear Ukrainians and our international partners!

Two years after Russia launched a full-scale war of aggression, Ukraine faced an objective threat to its existence as a state, as a nation, as a community of free and equal people.

In conditions of deliberate distraction of world public attention from the long and bloody Russian-Ukrainian war, the leadership of the aggressor country managed to implement a plan of planned sabotage actions, special information operations and outright provocations.

The main directions and goals of the enemy are the disruption of Ukrainian mobilization, the spread of disinformation about Ukraine’s inability to win, the creation and distribution of fakes about “weariness of Ukraine” among our partners and allies in the world. The global international goal of the Russians is to reduce the support of our country from the pro-Ukrainian coalition in the world.

The goal of the Russians inside Ukraine is to demoralize Ukrainians, to sow panic among the population, to drive a wedge between military personnel and civilians, to make everyone quarrel with everyone, including representatives of the country’s political leadership and civil society.

Russian special services have extensive experience in conducting hybrid wars. They spend no less on information attacks against Ukraine than on a conventional war. As reported by the Intelligence Committee under the President of Ukraine, in November of last year, as part of the Maidan-3 special operation, Russia spent almost $250 million on spreading anti-Ukrainian sentiments on the Telegram platform alone. Instead, the total budget of the operation was an astronomical 1.5 billion dollars. This is the most expensive “action” of the Russian special services in history.

The special operation “Maidan – 3” will reach its climax in March-May 2024, during the coming weeks the enemy will make every effort to spread narratives destructive to world security and attempts to incite conflicts – both inside Ukraine and in other parts of the world where effective support of Ukraine.

The campaign methodology is traditional for Russian special services: to question the legitimacy of government decisions made in Ukraine after May 20, to spread panic and despair, to artificially oppose civilians and military, to quarrel between us and our allies, to spread all kinds of “conspiracy theories” in society. This is happening against the background of public statements of the Russian Federation about the creation of new types of superweapons, which, according to the Russians, should ensure the technical superiority of the Russian Federation over the West for the next decade. It follows from this that opposition to the goals of the Russian Federation in Ukraine is dangerous for the world, and therefore the Russian Federation will push other countries to a direct dialogue regarding Ukraine without our participation.

Also, the Russians, through their own agents of influence in Ukraine and around the world, will bet on the organization of various protest actions, will deliberately discredit the process of exchanging prisoners of war.

According to the enemy’s plan, the situation in our country will be shaken in the first half of June, and then, taking advantage of the situation, Ukraine will be inflicted with a military defeat in the East, and this is the key idea of ​​their operation.

In view of the above circumstances, we appeal to Ukrainian society, our international partners and allies to strengthen joint resistance and comprehensive security measures, especially in the information space, in order to effectively counter global threats and challenges of a new global hybrid war. The war that the Russian Federation and its criminal allies are waging against the entire civilized world today. Our society needs unity.

Glory to Ukraine!

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України / According to the information of the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.