Прес-реліз Міжнародного кримінального суду: 25 червня 2024 / Press release of the International Criminal Court: June 25, 2024

24 червня 2024 року Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду («МКС» або «Суд») у складі судді Росаріо Сальваторе Айтала, головуючого, судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса та судді Хайкеля Бен Махфуда, видала ордери на арешт для двох осіб, пана Сергія Кужугетовича Шойгу та пана Валерія Васильовича Герасимова, у контексті ситуації в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

Пан Сергій Кужугетович Шойгу, народився 21 травня 1955 року, був міністром оборони Російської Федерації під час стверджуваної поведінки, та пан Валерій Васильович Герасимов, народився 8 вересня 1955 року, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії. Федерація та перший заступник міністра оборони Російської Федерації на момент передбачуваної поведінки, як стверджується, несуть відповідальність за військовий злочин у вигляді нападів на цивільні об’єкти (стаття 8(2)(b)(ii) Римського статуту) і військовий злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів (стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту), а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею 7(1)(k). ) Римського статуту. Існують розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини за (i) вчинення дій спільно та/або через інших (стаття 25(3)(a) Римського статуту), (ii) наказ про вчинення злочинів (стаття 25(3)(b) Римського статуту) та/або (iii) за їх неспроможність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням (стаття 28 Римського статуту).

Два ордери на арешт були видані за клопотаннями прокуратури. Палата попереднього провадження II визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього часу Крім того, російські збройні сили завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні.

Палата попереднього провадження ІІ встановила, що існують розумні підстави вважати, що передбачувані удари були спрямовані проти цивільних об’єктів, і для тих установок, які могли бути кваліфіковані як військові об’єкти у відповідний час, очікувана випадкова шкода та збиток для цивільного населення були б однозначно надмірна для очікуваної військової переваги. З цього приводу Палата зауважила, що однією з основних цілей міжнародного гуманітарного права є захист цивільних осіб у збройних конфліктах. Таким чином, Палата, оцінюючи кримінальну відповідальність за ймовірне вчинення військових злочинів під час ведення військових дій, має розглянути питання про те, чи дотримано заявлену поведінку принципу розрізнення, який забороняє використання збройної сили проти цивільних та інших осіб, які перебувають під захистом. У рамках своєї оцінки дій осіб, підозрюваних у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права, оскільки вони кодифіковані як злочини згідно з Римським статутом, Палата завжди розглядатиме вплив цих дій на безпеку та безпеку цивільних осіб, у тому числі найбільш уразливі верстви населення, такі як люди похилого віку, жінки та діти.

Палата попереднього провадження ІІ також визначила, що стверджувана воєнна кампанія є поведінкою, яка передбачає багаторазове вчинення дій проти цивільного населення, що здійснюється згідно з державною політикою, у значенні статті 7 Статуту. Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювані навмисно спричинили сильні страждання чи тяжкі тілесні ушкодження на психічне чи фізичне здоров’я, несучи таким чином кримінальну відповідальність за злочин проти людяності у вигляді інших нелюдських дій, визначених у статті 7(1)( л) Римського статуту.

Враховуючи те, що ключові фактичні звинувачення належним чином підтверджені доказами та іншими відповідними матеріалами, поданими на цій стадії провадження обвинуваченням, Палата вирішила, що вимоги закону для видачі запитуваних ордерів на арешт дотримано.

Зміст ордерів видається «таємним», щоб захистити свідків і гарантувати розслідування. Однак, враховуючи, що поведінка, подібна до тієї, про яку йдеться в ордерах на арешт, яка є порушенням міжнародного гуманітарного права, здається, триває, Палата вважає, що обізнаність громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів відповідно до до статті 58(1)(b)(iii) Римського статуту. Таким чином, Палата попереднього провадження II визнала, що в інтересах правосуддя було дозволено Секретаріату публічно оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видано ордери, і форми відповідальності.

———-

On 24 June 2024, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (“ICC” or “Court”), composed of Judge Rosario Salvatore Aitala, Presiding, Judge Sergio Gerardo Ugalde Godínez and Judge Haykel Ben Mahfoudh, issued warrants of arrest for two individuals, Mr Sergei Kuzhugetovich Shoigu and Mr Valery Vasilyevich Gerasimov, in the context of the situation in Ukraine for alleged international crimes committed from at least 10 October 2022 until at least 9 March 2023.

Mr Sergei Kuzhugetovich Shoigu, born on 21 May 1955, Minister of Defence of the Russian Federation at the time of the alleged conduct, and Mr Valery Vasilyevich Gerasimov, born on 8 September 1955, Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation and First Deputy Minister of Defence of the Russian Federation at the time of the alleged conduct, are each allegedly responsible for the war crime of directing attacks at civilian objects (article 8(2)(b)(ii) of the Rome Statute) and the war crime of causing excessive incidental harm to civilians or damage to civilian objects (article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute), and the crime against humanity of inhumane acts under article 7(1)(k) of the Rome Statute. There are reasonable grounds to believe they bear individual criminal responsibility for the aforementioned crimes for (i) having committed the acts jointly and/or through others (article 25(3)(a) of the Rome Statute), (ii) ordering the commission of the crimes (article 25(3)(b) of the Rome Statute), and/or (iii) for their failure to exercise proper control over the forces under their command (article 28 of the Rome Statute).

The two warrants of arrest were issued following applications filed by the Prosecution. Pre-Trial Chamber II considered that there are reasonable grounds to believe that the two suspects bear responsibility for missile strikes carried out by the Russian armed forces against the Ukrainian electric infrastructure from at least 10 October 2022 until at least 9 March 2023. During this time-frame, a large number of strikes against numerous electric power plants and sub-stations were carried out by the Russian armed forces in multiple locations in Ukraine.

Pre-Trial Chamber II found that there are reasonable grounds to believe that the alleged strikes were directed against civilian objects, and for those installations that may have qualified as military objectives at the relevant time, the expected incidental civilian harm and damage would have been clearly excessive to the anticipated military advantage. In this regard, the Chamber observed that one of the core objectives of international humanitarian law is the protection of civilians in armed conflicts. Therefore, the Chamber, when assessing criminal responsibility for the alleged perpetration of war crimes during the conduct of hostilities, must consider whether the alleged conduct abided by the principle of distinction, which prohibits the use of armed force against civilians and other protected persons. As part of its assessment of the actions of those suspected of serious violations of international humanitarian law, insofar as these are codified as crimes under the Rome Statute, the Chamber will always consider the effect of said actions on the safety and security of civilians, including the most vulnerable, such as the elderly, women and children.

Pre-Trial Chamber II also determined that the alleged campaign of strikes constitutes a course of conduct involving the multiple commission of acts against a civilian population, carried out pursuant to a State policy, within the meaning of article 7 of the Statute. Therefore, there are reasonable grounds to believe that the suspects intentionally caused great suffering or serious injury to body or to mental or physical health, thus bearing criminal responsibility for the crime against humanity of other inhumane acts, as defined in article 7(1)(k) of the Rome Statute.

Considering that the key factual allegations are duly supported by evidence and other relevant material submitted at this stage of the proceedings by the Prosecution, the Chamber considered that the statutory requirements are met to issue the sought warrants of arrest.

The content of the warrants is issued ‘secret’ in order to protect witnesses and to safeguard the investigations. However, mindful that conduct similar to that addressed in the warrants of arrest, which amounts to violations of international humanitarian law, appears to be ongoing, the Chamber considered that public awareness of the warrants may contribute to the prevention of the further commission of crimes pursuant to article 58(1)(b)(iii) of the Rome Statute. Therefore, Pre-Trial Chamber II considered it to be in the interest of justice to authorise the Registry to publicly disclose the existence of the warrants, the name of the suspects, the crimes for which the warrants are issued, and the modes of liability.

Детальніше про ситуацію в Україні читайте / For further information on the situation in Ukraine, check here.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, зв’яжіться з Фаді Ель Абдаллахом, прес-секретарем і керівником відділу зв’язків із громадськістю Міжнародного кримінального суду за телефоном: +31 (0)70 515-9152 або +31 (0)6 46448938 або електронною поштою за адресою: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

Ви також можете стежити за діяльністю Суду на X, Instagram, Facebook, YouTube і Flickr
——-
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

You can also follow the Court’s activities on XInstagram,  FacebookYouTube and Flickr

Опубліковано у Анонси, оголошення, Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.