Про важливе / About important things

Порушена нещодавно тема діяльності Telegram-каналів викликала більш ніж жваве обговорення у медіа і особливо у частини Telegram-спільноти, які в основному обурювалися висловленими застереженнями щодо їхньої діяльності і тих ризиків, які вони створюють. Щоб розвіяти «туман невизначеності» та домислів, хочу акцентувати увагу на декількох важливих пунктах, які, на мою думку, стосуються функціонування в Україні цих нових інформаційних майданчиків.

По-перше. Головна небезпека з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі. Які наслідки поширення «неназваними авторами», наприклад, фотографій результатів роботи ПВО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо. Ціна такої «журналістської» роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

По-друге. Ми маємо пам’ятати, що російський режим перший почав використовувати і створювати Telegram-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації і діяльності в режимі фейк-ньюз. І на шляху опанування технологій Telegram-впливу кремль досяг неабияких умінь. На 2019 рік припадає пік активності російських спецслужб з інфільтрації в український інформаційний простір політичних Telegram-каналів, технологій, які у різних варіаціях були апробовані у 2014-15 роках на окупованих територіях. До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу гш зс рф (підрозділ психологічних операцій зс рф). Саме через ці канали нам розповідають про «зрив мобілізації», «провал контрнаступу», «зраду союзників», «втому Заходу» і як висновок – «необхідні поступки і перемовини». Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram «троянських коней», які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент. Треба врахувати, що цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються. Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати!

По-третє. Навіть зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні. Гарний приклад: один з найбільших Telegram-каналів в Україні «Лачен пише», ім’я засновника якого відомо і користується заслуженою довірою – блогер Ігор Лаченков, або канал, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Таких прикладів можна наводити багато, але головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція.

Підсумовуючи і акцентуючи на головному – з погляду національної безпеки України:

• Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів – це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальшованої і свідомо маніпулятивної інформації. З врахуванням цих особливостей, російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства.

• Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів.

• Профілактика загрози – медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті.

The recently raised topic of Telegram channels has sparked a more than lively discussion in the media, especially among a part of the Telegram community, which was mainly indignant at the warnings expressed about their activities and the risks they pose. To dispel the “fog of uncertainty” and speculations, I would like to focus on a few important points that, in my opinion, relate to the operation of these new information platforms in Ukraine.

First. The main pitfall resulting in the basic requirement for Telegram channels is de-anonymisation of their activities. People should know those responsible for disseminating information that reaches and influences an audience of millions. We have all seen and know the consequences of the dissemination by “unnamed authors” of, for example, photos of the results of air defence operations, the movement of the Defence Forces, and the deployment of military units. The price of such “journalistic” work is the lives of dozens of civilians and military personnel.

Second. We should remember that it was russian regime which first started using and creating Telegram channels to manipulate public opinion, spread disinformation and fake news activities. the kremlin has achieved remarkable skills in mastering Telegram influence technologies. In 2019, russian special services were at their peak in infiltrating political Telegram channels into the Ukrainian information space, a technology that was tested in various variations in 2014-2015 in the occupied territories. Until now, a network of Telegram channels administered by the 85th main centre of the special service of the russian general staff (psychological operations division of the russian armed forces) has been popular in Ukraine. It is through the very these channels that tell us about the “failure of mobilisation”, “failure of the counter-offensive”, “betrayal of allies”, “fatigue of the West” and, as a conclusion, “necessary concessions and negotiations”. Preparing for the attack on 24 February 2022, russian special services created an extensive network of Telegram “Trojan horses” that are carefully disguised as Ukrainian channels, bear big patriotic names, and produce malicious information content. It should be noted that this process of creating, promoting and launching russian-controlled Telegram projects isongoing – they adapt, take into account mistakes, improve and become more sophisticated in disguise. The threat of influence from putin’s regime on the 10 million Ukrainian audience of Telegram users has not disappeared. This threat is constant like the threat of missile strikes. We should not forget about it!

Third. Even the enemy’s weapon can and should be used against it, countering the disguised russian information garbage with a high-quality Ukrainian product that has authors and an open editorial policy, not anonymous administrators from moscow’s backstreets. One good example: one of the largest Telegram channels in Ukraine, “Лачен пише” [“Lachen is writing”], whose founder is a well-known and trusted blogger, Ihor Lachenkov, or a channel of Vitalii Kim, Head of Mykolaiv Regional Military Administration. There are lots of such examples, but the main principle is clear – verified information, objective coverage and a patriotic stance.
Summing up and focusing on the main thing – from the perspective of Ukraine’s national security:

• The main pitfall of the activities of a certain group of Telegram channels is the anonymity of their owners and the absence of any responsibility for the dissemination of unverified, falsified and deliberately manipulative information. Taking these features into account, the russian regime widely uses Telegram platforms to try to destabilise Ukrainian society.

• The main requirement for Telegram channels is to de-anonymise their activities and comply with generally accepted journalistic standards.

• Prevention of the threat is based on media literacy and permanent work to identify and expose the facts of disinformation and manipulation. Along with this, the process of creating a high-quality Ukrainian information product and creating a situation of content dominance in the Ukrainian Telegram segment should go hand in hand.

Олексій ДАНІЛОВ / Oleksii DANILOV

Опубліковано у Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.