Ставки місцевих податків на наступний рік, зміни до важливих програм та створення ради вимушено переміщених осіб / Local tax rates for next year, changes to important programs and the creation of a council of forcibly displaced persons

У результаті пленарного засідання сесії депутатів, що відбулося в Менській міській раді 22 червня, було прийнято ряд важливих рішень, спрямованих на покращення життя громади та вирішення актуальних питань місцевого значення. Основні питання розглянуті депутатами міської ради стосувалися комунальної власності, нових ставок податків на 2024 рік, освіти, безпеки та інших сфер розвитку громади.

Одним з ключових рішень стало затвердження ставок місцевих податків на наступний рік, зокрема, були затверджені нові ставки земельного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів. Крім того, було встановлено норматив відрахування частини прибутку комунальними підприємствами, що сприятиме зміцненню фінансової стабільності місцевого бюджету та забезпеченню розвитку комунального сектору.

Також було погоджено виключення зупиночного пункту Комуніст Південно-Західної залізниці. Це рішення прийнято з метою оптимізації руху поїздів та поліпшення транспортної інфраструктури в нашому регіоні.

Враховуючи велику кількість вимушено переміщених осіб у громаді, ще одним важливим кроком стало прийняття місцевої прогами соціальної підтримки, адаптації та інтеграції ВПО та створення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Менській міській раді. Це рішення покликане сприяти ефективному вирішенню проблем внутрішньо переміщених осіб та наданню їм необхідної підтримки та соціальних послуг.

Депутати також прийняли рішення щодо об’єднання об’єктів нерухомого майна, які є комунальною власністю Менської міської територіальної громади. Це крок спрямований на більш ефективне управління цими об’єктами та покращення життя місцевих мешканців.

Щоб забезпечити стабільне енергопостачання музею та збереження його цінних експонатів депутати погодили передачу для КЗ «Менський краєзнавчий музей імені Володимира Покотила» генератора.

Щодо вирішення земельних питань, то основними були: внесення змін до договорів оренди землі, передача земельної ділянки в постійне користування, затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок з метою їх включення до переліку земельних ділянок, право оренди, яких буде продано через електронні торги. затвердження технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельних ділянок (паї) громадянам на території Менської міської територіальної громади, надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки з затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Менської територіальної громади, припинення права користування земельними частками (паями) та інші.

Заходи, які були організовані з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, також стали важливою складовою сесії. Під час перерви, міський голова та депутати здійснили покладання квітів на Алею Героїв та вшанували пам’яттю загиблих в російсько-українській війні. Це високий акт вшанування та пам’яті, що підкреслює важливість віддачі шанобливого належного визнання тим, хто пожертвував своїм життям заради Незалежності нашої держави, миру та свободи.

Загалом, пленарне засідання сесії депутатів Менської міської ради виявилося продуктивним та результативним. Прийняті рішення спрямовані на подальший розвиток громади, поліпшення якості життя громади та наближення омріяної Перемоги.
———

As a result of the plenary meeting of the session of deputies, which took place in the Minsk City Council on June 22, a number of important decisions were made aimed at improving the life of the community and solving topical issues of local importance. The main issues considered by the city council deputies related to communal property, new tax rates for 2024, education, security and other areas of community development.

One of the key decisions was the approval of local tax rates for the next year, in particular, new rates of land tax, property tax, local taxes and fees were approved. In addition, the standard for deducting part of the profit by utility companies was established, which will contribute to strengthening the financial stability of the local budget and ensuring the development of the utility sector.

It was also agreed to exclude the Communist stop of the South-Western Railway. This decision was made in order to optimize train traffic and improve the transport infrastructure in our region.

Considering the large number of forcibly displaced persons in the community, another important step was the adoption of a local program of social support, adaptation and integration of IDPs and the creation of the Internally Displaced Persons Council under the Minsk City Council. This decision is intended to contribute to the effective resolution of the problems of internally displaced persons and to provide them with the necessary support and social services.

Deputies also made a decision regarding the unification of real estate objects that are communal property of the Minsk City Territorial Community. This step is aimed at more effective management of these facilities and improving the lives of local residents.

In order to ensure a stable energy supply to the museum and the preservation of its valuable exhibits, the deputies agreed on the transfer of a generator to the “Volodymyr Pokotyl Minsk Regional History Museum” KZ.

Regarding the resolution of land issues, the main ones were: making changes to land lease agreements, transfer of a land plot for permanent use, approval of technical documentation with land management regarding the inventory of communally owned lands, production of technical documentation with land management regarding the inventory of land plots with the aim of including them in the list of land plots, the right to lease, which will be sold through electronic auctions. approval of technical documentation on land management for establishing the boundaries of land plots (shares) for citizens in the territory of the Minsk City Territorial Community, granting permits for the production of land management projects regarding the allocation of land from approval of technical documentation on land management for establishing (restoring) boundaries of land plots in kind for construction and maintenance of a residential building, farm buildings and structures on the territory of the Minsk territorial community, termination of the right to use land shares (shares), and others.

The events, which were organized on the occasion of the Day of Mourning and commemoration of the victims of the war in Ukraine, also became an important component of the session. During the break, the mayor and deputies laid flowers on Heroes’ Alley and commemorated those who died in the Russian-Ukrainian war. This is a high act of honor and memory, which emphasizes the importance of giving respectful due recognition to those who sacrificed their lives for the Independence of our country, peace and freedom.

In general, the plenary meeting of the session of deputies of the Minsk City Council turned out to be productive and effective. The adopted decisions are aimed at the further development of the community, improvement of the community’s quality of life and the approach of the dreamed Victory.

За інформацією Менської міської ради / According to the information of the Minsk City Council

Опубліковано у На Чернігівщині | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.